เกียรติบัตร การเป็นผู้มีวินัยยอดเยี่ยม ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

1. นายธนโชติ  อินทศักดิ์

2. นายวุฒิชัย  พรมมาก

3. นายพงษ์เพชร  ช่วยทอง